Pada postingan kali ini Synaoo.com akan memberikan urutan tembang macapat yang benar. Tembang Macapat iku jinise ana 11, gampange karingkes kanthi sebutan MasPuKi SiDurGamMi MeDhanPangkAs. 11 jinis tembang macapat mau ditata runtut kaya lelakune wong urip ing alam donya; yaiku : Maskumambang, Pucung, Kinanthi, Sinom, Durma, Gambuh, Mijil, Megatruh, Dhandhanggula, Pangkur, Asmaradana. Dene teges lan wewatakaning tembang iku kaya ing ngisor iki;

Urutan Tembang Macapat

 1. Maskumambang; Maskumambang nggambarake jabang bayi kang isih kumambangan ana ing kandhutane Ibu. Tembang Maskumambang iku yasane Sunan Maja Agung. Watake nelangsa, prihatin, sedhih banget. Sasmitaning tembung kumambang, ketimpul, kambang, kencana, timbul.
 2. Mijil; Mijil = lair. Tembang Mijil iku nggambarake laire si jabang bayi. Tembang Mijil diripta dening Sunan Gunung Jati. Watake tembang gandrung, prihatin. Sasmitane wijil, mijil, wiyos, rarasati.
 3. Sinom; Sinom tegese anom, enom, timur; nggambarake kahanan sing isih enom nalika si bocah kudu ngangsu kawruh, golek elmu saakeh-akehe kanggo keslametane. Tembang Sinom karipta dening Sunan Gunung Jati. Watake tembang; wantah. Sasmitane tembang Sinom ing antarane: anom, taruna, srinata, ron kamal, pengrawit, logondhang.
 4. Kinanthi; Kinanthi tegese digandheng, dikanthi. Tembang macapat Kinanthi nggambarake si bocah kang digandheng, dituntun supaya bisa slamet uripe. Kinanthi iku yasane Sunan Adi Erucakra. Watake yaiku asih-asuh. Sasmitane asring nggunakake tembung kinanthi, kanthi, sinartan.
 5. Asmaradana; Tembang Asmaradana iku tegese rasa seneng, tresna kang diparingake Gusti marang manungsa. Urip ing alam donya mesthi nduweni rasa seneng, tresna. Rasa iki kudu dijaga supaya ora mbebayani tumrap jiwane manungsa. Tembang Asmaradana iku yasane Sunan Giri. Watake tembang Asmaradana iku luwes, manis. Sasmitane tembung kasmaran, asmara, brangti, kingkin, dana.
 6. Gambuh; Tembung Gambuh maksude jumbuh utawa sarujuk. Yaiku gegambarane wong ngancik alam kulawarga. Sawise padha jumbuh utawa cocog banjur dadi kulawarga. Lumantar kulawarga manungsa bisa memayu hayuning bawana, dalan kang becik lan bener. Watake rada sereng. Sasmitane Gambuh, anut, wimbuh, tambuh. g.
 7. Dhandhanggula; Dhandhanggula nggambarake kahanan kang nyenengake, kebak memanis sebab kang digegadhang bisa kasembadan. Watake luwes, manis. Sasmitane tembung sarkara, manis, madu, hartati, dhandhang.
 8. Durma; Durma asal saka tembung “darma utawa weweh”. Maksude sawise uripe manungsa seneng, sarwa kecukupan banjur bisa darma, weweh utawa tetulung. Tembang Durma iki yasane Kanjeneg Sunan Bonang. Tembang macapat Durma ngelingake yen manungsa tansah mbutuhake bantuwane wong liya, ora bisa urip dhewe mula kudu rukun lan tansah nandur kabecikan. Watake seru, sereng banget. Sasmitane durma, mundur.
 9. Pangkur; Tembang Pangkur artine mundur utawa mungkur, maksude wis mungkurake kabeh hawa nepsune. Uripe manungsa ora selawase, mula kudu tansah eling lan waspada. Kudu sneng darma, ngedohi/ngungkuri angkara. Watake sereng. Sasmitane pungkur, kur, kepungkur.
 10. Megatruh; Tembang Megatruh –dhudhukwuluh- iku yen dipirid asal saka megat roh, artine wis wektune nyawa, yitma, atmane pisah lawan raga. Bali marang sangkan parane dumadi, sowan ing ngarsane Gusti. Mula kudu tansah angati-ati, prasasat wong utang bakale nyaur, sapa kang tumindak becik oleh kebagusan, sapa kang dhemen tumindak ala/cidra bakal ginanjar neraka. Tembang Megatruh iku karipta dening Sunan Giri Prapen. Watake prihatin, getun, keduwung. Sasmitane andhudhuk, truh, pegat, megat.
 11. Pucung; Wis tekan ing akhire lelakon, raga kang wis koncatan nyawa mau diarani layon, mayit utawa jisim. Si layon banjur binungkus mori sarwa putih arane dipocong, yaiku werdine tembang Pocung. Tembang Pucung karipta dening Sunan Gunungjati. Watake sasenenge. Sasmitane pucung, cung, kaluwak.

Sekian pembahasan mengenai urutan tembang macapat yang benar. Semoga artikel yang diberikan dapat bermanfaat.

Selamat Belajar!!!