BUDAYA MANTU
Budaya Mantu (Pernikahan Adat Jawa) - materi bahasa jawa kelas 11 semester 2
Budaya Mantu

Dalam kebudayaan Jawa, banyak upacara-upacara adat yang dilakukan masyarakatnya. Diantara banyaknya kebudayaan Jawa tersebut terbagi menjadi tiga yaitu metu (lahir), manten (nikah), dan mati.
Pada artikel kali ini, Synaoo.com akan menyajikan materi tentang salah satu tradisi Jawa tersebut yaitu tata cara dan urutan mantenan dalam bahasa Jawa.

Upacara budaya mantu atau pernikahan adat Jawa memang sangat kompleks. Hampir di setiap prosesinya memiliki makna luhur yang sangat mendalam.

Adapun secara umum tata urutan upacara mantenan sebagai berikut :

1. Nontoni

Budaya Mantu (Pernikahan Adat Jawa) - materi bahasa jawa kelas 11 semester 2
nontoni

 

Ing adicara iki mbutuhake talanging atur, minangka utusan saka kaluwarga calon penganten kakung kangge nemoni calon penganten putri.
Talanging atur kui marak sowan bareng kaliyan calon penganten kakung. Ing kono calon penganten putri bisa padha delengi siji karo liyane.

2. Nglamar

Budaya Mantu (Pernikahan Adat Jawa) - materi bahasa jawa kelas 11 semester 2
lamaran

 

Adicara menika uga diwestani “asok tukon” yaiku calon penganten kakung menehake kubarampe lan ragat kang bakal kanggo ngleksanakake pahargyan pengantenan.
Ing prastawa iki uga ana prastawa liru kalpika (tukar cincin) kang dadi pralambang kanggo nyingseti.

3. Pasang Tarub, Tuwuhan, Bleketepe

 
Tuwuhan
Tarub kui kanggo pratandh yen ana kang duwe gawe lan kanggo njagani menawa tamu kang rawuh klewat akehe lan uga kanggo talak balak.
Dene tuwuhan kepasang kanggo regol mlebu lan metune tamu. Tuwuhan kang digunakake biasane gedhang raja, lan uga saget tuwuhan liyane.

4. Midodareni

 
Siraman
Upacara midodareni wujude nyiram calon penganten putri dende wong tuwane minangka pralambang kanggo ngresiki jiwa calon penganten. Midodareni dianakake sedina sedurunge ijab kabul.
Sawise disiram, calon penganten putri raup banyu kendhi kang diasta dening ibune, banjur dibanting.
Banjur calon penganten putri ganti busana, diacuteke pagas rikma dening wong tuwane calon penganten putri. Raambut kasebut dikubur, dibacutake adicara dodol dawet dening wong tuwa wadone penganten putri.

5. Ijab Qabul

 

 

Adicara iki arupa akad, banjur diterusake upacara panggih jangkep, sawise panggih jangkep rampung, banjur kembang mayang digawa metu saka omah lan dideleh neng prapatan cedhak omah.

6. Jenang Sungsuman

 

 

Adicara iki dilakoni sawise adiara palakrama rampung kang awujud ngucap sukur amarga wis diparingi lancar, ora ana pepalang.

7. Boyongan

 

 

Boyongan yaiku penganten putri lan kakung diterake dening kaluwargane penganten putri menyang keluwargane penganten kakung. Ngunduh manten dianakake sepasar sawise acara palakrama ing omahe penganten kakung.
Sebelumnya kalian telah mempelajari Budaya Mantu secara umum. Sekarang waktunya mempelajari adicara Budaya Mantu secara khusus di acara panggih jangkep setelah ijab kabul.

1. Balang Suruh

 

 

Balang suruh awujud penganten kakung lan putri kang padh mbalang suruh kang dadi pralambang sih katresnan lan kasetyan.

2. Wijih Dadi

 

Upacara iki awujud penganten kakung ngidak endhog pitik nganthi pecah, banjur penganten putri ngresiki ampeyane  penganten kakung nganggo banyu kembang, pralambang penganten kakung kang bakal pangarsane kluwarga lan ngabdine penganten putri minangka garwa.

3. Sinduran

Upacara sinduran awujud ing awake penganten kakung lan putri disampirake kain sindur, kang pucuk kiwo tengene di cekeli dening wong tuwa kakung penganten putri kanthi mlaku alon-alon minangka pralmbang pinanganten sakloron wis tinampa dadi kaluwarga

 4. Bobot Timbang

Upacar iki awujud pinanganten sakloron lungguh ing pangkonane bapake penganten putri, minangka pralambang katresnane wong tuwa marang anak padha karo mantu.

5. Kacar Kucur

Upacara iki awujud penganten kakung maringake wijen-wijen arupa kacang, dhele, beras, jagung, sega kuning, dlingo bangle, maneka kembang lan dhuwit receh marang penganten putri kang dadi pralambang penganten kakung maringake kabeh blanjane marang garwane.

6. Dhahar Klimah

Upacar iki awujud penganten kekalih dhahar dulang-dulangan, dibacutake ngunjuk toya wning, kang dadi pralambang penganten kekalih arep urip susah lan seneng kanthi bebarengan.

7. Sungkeman

Upacara sungkeman awujud penganten kekalih sungkem nyuwun pangestu marang wong tuwa kekalih. Minangka pralambang penganten sakloron nyuwun donga supaya bisa urip bebrayan kanthi becik.

8. Kirab

Adicara menika awujud arak-arakan putri dhomas, cucuk lampah, lan kaluwarga kanggo mapang utawa ngiringi penganten arep jengkar saka papan panggih unga mlebu papan panggih.

Itu tadi materi singkat tentang Budaya Mantu dari Synaoo.com.

Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat.

Salam Synaoo.